(1)
หาญประเสริฐพงษ์ ต. . ภาวะการเชื่อมต่อระหว่างหลอดเลือดแดงกับท่อไต ในผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์: กรณีศึกษา. Sanpasit Med J 2021, 42, 23-29.