แสงส่อง ศ.; บุญเติม ส. .; บุณยโพธิ ศ. .; นามสาย ว. .; คนขยัน พ. . การใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินในช่วงนอกเวลาราชการ ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์. สรรพสิทธิเวชสาร, [S. l.], v. 40, n. 1-3, p. 1–10, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sanpasit_medjournal/article/view/249368. Acesso em: 8 ธ.ค. 2023.