สลักคำ พ. .; โภคทิพย์ ส. .; เจริญศรี พ. .; วะสมบัติ อ. .; พุ่มทอง พ. .; สายทอง ส. . สถานการณ์การดึงท่อช่วยหายใจ/ท่อช่วยหายใจหลุด (Unplanned Extubation : UE) ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์. สรรพสิทธิเวชสาร, [S. l.], v. 40, n. 1-3, p. 51–60, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sanpasit_medjournal/article/view/249374. Acesso em: 10 ธ.ค. 2023.