กสิพร้อง ม. . การประเมินคุณภาพชุดตรวจคัดกรองเบื้องต้นไวรัสไข้หวัดใหญ. สรรพสิทธิเวชสาร, [S. l.], v. 39, n. 2-3, p. 1–9, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sanpasit_medjournal/article/view/249379. Acesso em: 3 ธ.ค. 2023.