กำธรวิจิตรกุล ล. .; ชำนาญ ป. .; ธนกิจจารุ ป. . ปัจจัยในการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันซ้ำ ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี. สรรพสิทธิเวชสาร, [S. l.], v. 39, n. 2-3, p. 11–30, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sanpasit_medjournal/article/view/249380. Acesso em: 10 ธ.ค. 2023.