เชาว์ศรีกุล ว. ก้อนมะเร็งของเนื้อเยื่อไตชนิดถุงน้ำ: รายงานผู้ป่วย 1 ราย. สรรพสิทธิเวชสาร, [S. l.], v. 39, n. 2-3, p. 31–37, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sanpasit_medjournal/article/view/249381. Acesso em: 8 ธ.ค. 2023.