สฤษดิ์นิรันดร พ. .; อนุโรจน์ ก. . ภาวะโรคลมชัก (Epilepsy) ที่มีความยากลำบากในการวินิจฉัยและรักษา. สรรพสิทธิเวชสาร, [S. l.], v. 39, n. 2-3, p. 39–47, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sanpasit_medjournal/article/view/249382. Acesso em: 3 ธ.ค. 2023.