ตันอุ่นเดช น. .; ดวงดี ป. .; นันทะจักร ส. .; เสพสุข ส. .; ปรางศรี อ. . การพัฒนารูปแบบการให้บริการกายภาพบำบัดในผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 10. สรรพสิทธิเวชสาร, [S. l.], v. 39, n. 1, p. 13–22, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sanpasit_medjournal/article/view/249395. Acesso em: 10 ธ.ค. 2023.