ประทีปะเสน ว. . พัฒนาการด้านการปลูกถ่ายกระจกตา. สรรพสิทธิเวชสาร, [S. l.], v. 39, n. 1, p. 35–54, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sanpasit_medjournal/article/view/249396. Acesso em: 9 ธ.ค. 2023.