โรจน์ศตพงค์ พ.; ขอสินกลาง ก.; ธิติเชษฐ์ตระกูล ณ.; เสรีรัตนาคร ศ.; ศิริวิวัฒนกรกุล ศ. ความรู้และทัศนคติต่อความปลอดภัยในการขับขี่ของพนักงานรถพยาบาลฉุกเฉิน. สรรพสิทธิเวชสาร, [S. l.], v. 39, n. 1, p. 23–24, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sanpasit_medjournal/article/view/249397. Acesso em: 10 ธ.ค. 2023.