ผลจันทร์ ฟ. .; พิริยะกิจไพบูลย์ ส. .; วุฒิกรสัมมากิจ ป. . ประสิทธิภาพยาเอสโตรเจนครีมที่ผลิตขึ้นเองในการรักษาภาวะช่องคลอดแห้ง ในสตรีวัยหมดระดู การทดลองแบบสุ่ม ปกปิดทั้งสองทาง. สรรพสิทธิเวชสาร, [S. l.], v. 41, n. 1, p. 1–15, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sanpasit_medjournal/article/view/249443. Acesso em: 10 ธ.ค. 2023.