นิยมพานิชการ ศ. .; บาลโสง ร. .; กิจศรันย์ ส. .; เซมรัมย์ ค. .; ชำนาญ ป. . ความสัมพันธ์ระหว่างระดับเอนไซม์ ADA ในเยื่อหุ้มหัวใจ กับการวินิจฉัยวัณโรค เยื่อหุ้มหัวใจ ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธาน. สรรพสิทธิเวชสาร, [S. l.], v. 41, n. 1, p. 17–30, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sanpasit_medjournal/article/view/249444. Acesso em: 3 ธ.ค. 2023.