สฤษดิ์นิรันดร์ พ. .; อารยาวิชานนท์ อ. . สมาธิบำบัดทางการแพทย์. สรรพสิทธิเวชสาร, [S. l.], v. 41, n. 1, p. 31–42, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sanpasit_medjournal/article/view/249450. Acesso em: 10 ธ.ค. 2023.