พิมพ์สะ พ. .; กิจศรัณย์ ศ. .; กลมเกลียว ฐ. . ภาวะอุดกั้น หลอดดำซูพีเรียร์วีนาคาวา ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี. สรรพสิทธิเวชสาร, [S. l.], v. 38, n. 1-3, p. 1–12, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sanpasit_medjournal/article/view/252350. Acesso em: 8 ธ.ค. 2023.