ศิริแก้ว ศ. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยขณะคาท่อระบายทรวงอก โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ในหอผู้ป่วยอายุรกรรม. สรรพสิทธิเวชสาร, [S. l.], v. 38, n. 1-3, p. 13–24, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sanpasit_medjournal/article/view/252426. Acesso em: 3 ธ.ค. 2023.