อารยาวิชานนท์ อ. . Stroke unit แห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี. สรรพสิทธิเวชสาร, [S. l.], v. 38, n. 1-3, p. 41–51, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sanpasit_medjournal/article/view/252455. Acesso em: 8 ธ.ค. 2023.