สฤษดิ์นิรันดร์ พ. .; ธานี . ช. .; ศรีชัยบาล ป. .; เกณฑ์สาคู ว. . ความยากลำาบากในการรักษาผู้ป่วยเด็กไข้เลือดออกที่มีความรุนแรง. สรรพสิทธิเวชสาร, [S. l.], v. 38, n. 1-3, p. 53–63, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sanpasit_medjournal/article/view/252456. Acesso em: 10 ธ.ค. 2023.