ดาทวี พ. .; ภูปา ป. .; ไกรสรสวัสดิ์ ท.; แสงวงศ์ ร.; สิมานุรักษ์ ป. .; โภคทิพย์ ส. . การปฏิบัติตาม CPR Guideline 2010 ของบุคลากร ในห้องผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราธานี. สรรพสิทธิเวชสาร, [S. l.], v. 37, n. 1-3, p. 31–42, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sanpasit_medjournal/article/view/252461. Acesso em: 10 ธ.ค. 2023.