สงวนวงศ์วาน ศ. . การพยาบาลผู้ป่วยระยะก่อนผ่าตัดสำหรับการผ่าตัดแบบไป-กลับ : การทบทวนวรรณกรรมแบบบูรณาการ. สรรพสิทธิเวชสาร, [S. l.], v. 35, n. 3, p. 167–181, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sanpasit_medjournal/article/view/252546. Acesso em: 8 ธ.ค. 2023.