สงวนวงศ์วาน ศ. . .; เวชพันธ์ ส. .; เสงี่ยมศักดิ์ อ. . .; อุ่นรัตนะ ก. . .; เรืองชาติ อ. . .; หมื่นสี เ. . . ผลของการเตรียมผู้ป่วยล่วงหน้าก่อนได้การระงับความรู้สึก ณ.ห้องตรวจผู้ป่วยนอก(คลินิกสุขกาย-สบายใจเมื่อใกล้วิสัญญี) โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี. สรรพสิทธิเวชสาร, [S. l.], v. 30, n. 1, p. 35–48, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sanpasit_medjournal/article/view/252837. Acesso em: 10 ธ.ค. 2023.