วิโรจน์อุไรเรือง ท. .; แต้ภักดี ศ. .; อารยาวิชานนท์ อ. .; ชำนาญ ป. . การศึกษาปัจจัยเสี่ยงเพื่อพยากรณ์ผลการรักษาในแง่ภาวะทุพพลภาพและการ เสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอุดตันเฉียบพลันหลังได้รับการรักษา โดยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำภายใน 90 วัน. สรรพสิทธิเวชสาร, [S. l.], v. 41, n. 2, p. 41–48, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sanpasit_medjournal/article/view/253475. Acesso em: 10 ธ.ค. 2023.