กันหารักษ์ ส. .; ขุมเงิน ส. .; ชำนาญ ป. . ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจต่อบริการสุขภาพ ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ที่รับการดูแลในคลินิก หมอครอบครัว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธาน. สรรพสิทธิเวชสาร, [S. l.], v. 41, n. 2, p. 59–78, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sanpasit_medjournal/article/view/253476. Acesso em: 10 ธ.ค. 2023.