หาญประเสริฐพงษ์ ต. . ภาวะการเชื่อมต่อระหว่างหลอดเลือดแดงกับท่อไต ในผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์: กรณีศึกษา. สรรพสิทธิเวชสาร, [S. l.], v. 42, n. 1, p. 23–29, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sanpasit_medjournal/article/view/254281. Acesso em: 29 ก.ย. 2023.