แสงส่อง ศุภาพิชญ์, บุญเติม สุภาพร, บุณยโพธิ ศรัณยู, นามสาย วิบูลลักษ์, และ คนขยัน พารณ. 2021. “การใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินในช่วงนอกเวลาราชการ ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์”. สรรพสิทธิเวชสาร 40 (1-3):1-10. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sanpasit_medjournal/article/view/249368.