สลักคำ พัชรวรรณ, โภคทิพย์ สุเพียร, เจริญศรี พิมลพันธ์, วะสมบัติ อรทัย, พุ่มทอง พัลยมนต์, และ สายทอง สุพจน์. 2021. “สถานการณ์การดึงท่อช่วยหายใจ/ท่อช่วยหายใจหลุด (Unplanned Extubation : UE) ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์”. สรรพสิทธิเวชสาร 40 (1-3):51-60. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sanpasit_medjournal/article/view/249374.