กสิพร้อง มาลี. 2021. “การประเมินคุณภาพชุดตรวจคัดกรองเบื้องต้นไวรัสไข้หวัดใหญ”. สรรพสิทธิเวชสาร 39 (2-3):1-9. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sanpasit_medjournal/article/view/249379.