กำธรวิจิตรกุล ลิขิต, ชำนาญ ปริญญา, และ ธนกิจจารุ ประพฤทธิ์. 2021. “ปัจจัยในการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันซ้ำ ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี”. สรรพสิทธิเวชสาร 39 (2-3):11-30. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sanpasit_medjournal/article/view/249380.