เชาว์ศรีกุล วิเชียร. 2021. “ก้อนมะเร็งของเนื้อเยื่อไตชนิดถุงน้ำ: รายงานผู้ป่วย 1 ราย”. สรรพสิทธิเวชสาร 39 (2-3):31-37. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sanpasit_medjournal/article/view/249381.