สฤษดิ์นิรันดร พึงเนตร, และ อนุโรจน์ กฤตวิทย์. 2021. “ภาวะโรคลมชัก (Epilepsy) ที่มีความยากลำบากในการวินิจฉัยและรักษา”. สรรพสิทธิเวชสาร 39 (2-3):39-47. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sanpasit_medjournal/article/view/249382.