พันธนู พันธิพา, และ บูรพันธ์ สุชาติ. 2021. “อุบัติการณ์และผลการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคเยื่อหุ้มปอดและโรคระบบทางเดินหายใจ โดยวิธีส่องกล้องช่องทรวงอก ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์”. สรรพสิทธิเวชสาร 39 (1):1-11. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sanpasit_medjournal/article/view/249393.