ตันอุ่นเดช นิจกานต์, ดวงดี ปฐมาว์, นันทะจักร สิทธิพล, เสพสุข สุทธิกานต์, และ ปรางศรี อุไรพร. 2021. “การพัฒนารูปแบบการให้บริการกายภาพบำบัดในผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 10”. สรรพสิทธิเวชสาร 39 (1):13-22. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sanpasit_medjournal/article/view/249395.