ประทีปะเสน วิมลรัตน์. 2021. “พัฒนาการด้านการปลูกถ่ายกระจกตา”. สรรพสิทธิเวชสาร 39 (1):35-54. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sanpasit_medjournal/article/view/249396.