โรจน์ศตพงค์ พงศธร, ขอสินกลาง กรกช, ธิติเชษฐ์ตระกูล ณัฐธนพล, เสรีรัตนาคร ศตพร, และ ศิริวิวัฒนกรกุล ศศิกร. 2021. “ความรู้และทัศนคติต่อความปลอดภัยในการขับขี่ของพนักงานรถพยาบาลฉุกเฉิน”. สรรพสิทธิเวชสาร 39 (1):23-24. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sanpasit_medjournal/article/view/249397.