ผลจันทร์ ฟองฝน, พิริยะกิจไพบูลย์ สนธยา, และ วุฒิกรสัมมากิจ ปิยวดี. 2021. “ประสิทธิภาพยาเอสโตรเจนครีมที่ผลิตขึ้นเองในการรักษาภาวะช่องคลอดแห้ง ในสตรีวัยหมดระดู การทดลองแบบสุ่ม ปกปิดทั้งสองทาง”. สรรพสิทธิเวชสาร 41 (1):1-15. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sanpasit_medjournal/article/view/249443.