นิยมพานิชการ ศุภสา, บาลโสง รติพร, กิจศรันย์ สุวัตถิยา, เซมรัมย์ คนึงนิตย์, และ ชำนาญ ปริญญา. 2021. “ความสัมพันธ์ระหว่างระดับเอนไซม์ ADA ในเยื่อหุ้มหัวใจ กับการวินิจฉัยวัณโรค เยื่อหุ้มหัวใจ ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธาน”. สรรพสิทธิเวชสาร 41 (1):17-30. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sanpasit_medjournal/article/view/249444.