สฤษดิ์นิรันดร์ พึงเนตร, และ อารยาวิชานนท์ อาคม. 2021. “สมาธิบำบัดทางการแพทย์”. สรรพสิทธิเวชสาร 41 (1):31-42. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sanpasit_medjournal/article/view/249450.