พิมพ์สะ พงษ์พัฒน์, กิจศรัณย์ ศรัณย์, และ กลมเกลียว ฐิติมา. 2021. “ภาวะอุดกั้น หลอดดำซูพีเรียร์วีนาคาวา ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี”. สรรพสิทธิเวชสาร 38 (1-3):1-12. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sanpasit_medjournal/article/view/252350.