ศิริแก้ว ศิริธร. 2021. “การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยขณะคาท่อระบายทรวงอก โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ในหอผู้ป่วยอายุรกรรม”. สรรพสิทธิเวชสาร 38 (1-3):13-24. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sanpasit_medjournal/article/view/252426.