อารยาวิชานนท์ อาคม. 2021. “Stroke Unit แห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี”. สรรพสิทธิเวชสาร 38 (1-3):41-51. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sanpasit_medjournal/article/view/252455.