สฤษดิ์นิรันดร์ พึงเนตร, ธานี ชารียา, ศรีชัยบาล ประภาพร, และ เกณฑ์สาคู วันเพ็ญ. 2021. “ความยากลำาบากในการรักษาผู้ป่วยเด็กไข้เลือดออกที่มีความรุนแรง”. สรรพสิทธิเวชสาร 38 (1-3):53-63. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sanpasit_medjournal/article/view/252456.