ดาทวี พิชญดา, ภูปา ปัทมานันท์, ไกรสรสวัสดิ์ ทัศนียา, แสงวงศ์ รัชนีพร, สิมานุรักษ์ ปทิตตา, และ โภคทิพย์ สุเพียร. 2021. “การปฏิบัติตาม CPR Guideline 2010 ของบุคลากร ในห้องผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราธานี”. สรรพสิทธิเวชสาร 37 (1-3):31-42. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sanpasit_medjournal/article/view/252461.