สงวนวงศ์วาน ศิริทิพย์. 2021. “การพยาบาลผู้ป่วยระยะก่อนผ่าตัดสำหรับการผ่าตัดแบบไป-กลับ : การทบทวนวรรณกรรมแบบบูรณาการ”. สรรพสิทธิเวชสาร 35 (3):167-81. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sanpasit_medjournal/article/view/252546.