สงวนวงศ์วาน ศิริทิพย์, เวชพันธ์ สภาภรณ์, เสงี่ยมศักดิ์ อนงค์ศรี, อุ่นรัตนะ กัลยา, เรืองชาติ อรวรรณ, และ หมื่นสี เดือนเพ็ญ. 2021. “ผลของการเตรียมผู้ป่วยล่วงหน้าก่อนได้การระงับความรู้สึก ณ.ห้องตรวจผู้ป่วยนอก(คลินิกสุขกาย-สบายใจเมื่อใกล้วิสัญญี) โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี”. สรรพสิทธิเวชสาร 30 (1):35-48. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sanpasit_medjournal/article/view/252837.