วิโรจน์อุไรเรือง ทัดดาว, แต้ภักดี ศศิพัชร์, อารยาวิชานนท์ อาคม, และ ชำนาญ ปริญญา. 2021. “การศึกษาปัจจัยเสี่ยงเพื่อพยากรณ์ผลการรักษาในแง่ภาวะทุพพลภาพและการ เสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอุดตันเฉียบพลันหลังได้รับการรักษา โดยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำภายใน 90 วัน”. สรรพสิทธิเวชสาร 41 (2):41-48. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sanpasit_medjournal/article/view/253475.