กันหารักษ์ สุขสันติ, ขุมเงิน สุทธิวัฒน์, และ ชำนาญ ปริญญา. 2021. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจต่อบริการสุขภาพ ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ที่รับการดูแลในคลินิก หมอครอบครัว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธาน”. สรรพสิทธิเวชสาร 41 (2):59-78. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sanpasit_medjournal/article/view/253476.