มูลศาสตร์ จิรวัฒน์. 2021. “การควบคุมผู้ป่วยด้วยวิธีการทางกายภาพ (physical Restraints) ในโรงพยาบาลทั่วไป – แนวทางปฏิบัติและข้อพิจารณาทางคลินิก”. สรรพสิทธิเวชสาร 41 (2):79-89. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sanpasit_medjournal/article/view/253477.