หาญประเสริฐพงษ์ ตรี. 2021. “ภาวะการเชื่อมต่อระหว่างหลอดเลือดแดงกับท่อไต ในผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์: กรณีศึกษา”. สรรพสิทธิเวชสาร 42 (1):23-29. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sanpasit_medjournal/article/view/254281.