[1]
แสงส่อง ศ., บุญเติม ส. ., บุณยโพธิ ศ. ., นามสาย ว. ., และ คนขยัน พ. ., “การใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินในช่วงนอกเวลาราชการ ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์”, Sanpasit Med J, ปี 40, ฉบับที่ 1-3, น. 1–10, ก.พ. 2021.