[1]
สลักคำ พ. ., โภคทิพย์ ส. ., เจริญศรี พ. ., วะสมบัติ อ. ., พุ่มทอง พ. ., และ สายทอง ส. ., “สถานการณ์การดึงท่อช่วยหายใจ/ท่อช่วยหายใจหลุด (Unplanned Extubation : UE) ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์”, Sanpasit Med J, ปี 40, ฉบับที่ 1-3, น. 51–60, ก.พ. 2021.