[1]
กสิพร้อง ม. ., “การประเมินคุณภาพชุดตรวจคัดกรองเบื้องต้นไวรัสไข้หวัดใหญ”, Sanpasit Med J, ปี 39, ฉบับที่ 2-3, น. 1–9, ก.พ. 2021.